Lunes, Nobyembre 4, 2013

Tungkol sa Blog

anoangtangimongkaaliwan

Tungkol sa Blog

Ano ang iyong natatanging kaaliwan sa buhay at kamatayan?

Iyan ang unang tanong sa isa sa mga lubos na pinagpipitagang mga kapahayagan ng mga Protestanteng Kristiyano noong panahon ng Repormasyon sa Europa magpasahanggang ngayon sa lahat ng dako ng mundo –  ang Katesismong Heidelberg. Ito ay iniakda ni Zacharias Ursinus, isang pastor at guro sa Pamantasan ng Heidelberg, upang magsilbing gabay sa pagtuturo sa mga kabataan at mga bagong mananampalataya at magbigay ng pagkakabuklod sa pinanampalatayanan.

Ang layunin ng blog na ito ay bigyan ang mga Kristiyano ng kaalaman sa mga bagay na patungkol sa ating pananampalatayang Kristiyano— kaalaman patungkol sa ating Diyos, sa Kanyang nilikha, sa ating sarili at sa ating kaligtasan na inilahad sa Banal na Kasulatan, ang Bibliya. Sa gayunding kaparaanan, nawa’y ito rin ay makapaghatid ng kaaliwan at kalakasan sa buhay ng mga mananampalataya sa pagkaalam ng mga bagay na iyon.

Tayong mga Kristiyano ay tiyak na makakasagot ng katulad sa sagot sa unang tanong ng Katesismo: ang ating tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan ay “tayo na may katawan at kaluluwa, kapwa sa buhay at kamatayan, ay hindi ng ating sarili, ngunit pag-mamay ari ng ating tapat na Tagapagligtas na si Hesu-Kristo, na sa pamamagitan ng Kanyang kapita-pitagang dugo ay binayaran ang lahat ng ating pagkakasala at pinalaya tayo sa kapangyarihan ng Diyablo; at sa gayon ay nagpapanatili sa atin na, nang hindi sa kalooban ng ating Ama sa langit, walang isang buhok ang maaaring mahulog mula sa ating ulo: samakatuwid, ang lahat ng bagay ay sumasangayon para sa ating kaligtasan. Sapagkat tayo ay sa Kanya, tayo ay binibigyang-katiyakan ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu ng buhay na walang hanggan at ginagawa tayong buong-pusong sumasang-ayon at handa na simula ngayon upang mamuhay para sa Kanya.”

Tungkol sa Manunulat

Ako ay isang confessionally Reformed na naniniwala sa mga kapahayagang Kristiyano, na naaayon sa katuruan ng Bibliya, simula pa ng nauna – ang Apostles Creed, Nicene Creed, Athanasian Creed, Chalcedonian Definition, pati na rin sa Three Forms of Unity (Heidelberg Catechism, Belgic Confession, Canons of Dort) at sa Westminster Standards (Westminster Shorter and Larger Catechism, Westminster Confession of Faith) na nagsisilbing mga buod ng kung ano, bilang isang Protestanteng Kristiyano, ang aking mga pinanampalatayanan. Ako, samakatuwid, ay naniniwala sa limang sola ng Protestant Reformation:
sola gratia – ang kaligtasan ay dahil sa grasya ng Panginoong Diyos lamang
sola fide – ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang
solus Christus – ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang
sola Scriptura – ang kaligtasan ay inilahad sa Bibliya lamang
soli Deo Gloria – ang kaligtasan ay tanging para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang

Bilang isang manlalakbay at mamamayan sa mundong ito, ako ay nagtatrabaho bilang isang software engineer na nakatuon ang mga mata at paa sa lungsod ng Diyos na Siyang nagplano at nagtatag nito.


Panghuling Panuto:
Maliban kung hindi man ipinahiwatig, ang mga sipi ng Banal na Kasulatan sa blog na ito ay mula sa Ang Biblia Edisyon 2001 Tagalog.

Ang mga sipi naman galing sa Katesismong Heidelberg ay kinuha sa salin nito sa Tagalog ng Heidelberg-Catechism.com na matatagpuan sa link na ito.