Huwebes, Marso 26, 2015

Higit na Dapat Naisin Kaysa Ginto

“Ang kautusan ng PANGINOON ay sakdal,
na nagpapanauli ng kaluluwa;
ang patotoo ng PANGINOON ay tiyak,
na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman.

Ang mga tuntunin ng PANGINOON ay matuwid,

na nagpapagalak sa puso;
ang utos ng PANGINOON ay dalisay,
na nagpapaliwanag ng mga mata.

Ang pagkatakot sa PANGINOON ay totoo at lubos na makatuwiran.

Higit na dapat silang naisin kaysa ginto,
lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto;
higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot-pukyutang tumutulo.”

Awit 19:7-11 

Huwebes, Marso 19, 2015

Sa Iyong Kanang Kamay ay mga Kasayahan Magpakailanman

“Ang PANGINOON ang aking piling bahagi at aking saro;
ang aking kapalaran ay hawak mo.
Ang pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang dako;
Oo, ako’y may mabuting mana.
Aking pupurihin ang PANGINOON na nagbibigay sa akin ng payo;
maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso.
Lagi kong pinanatili ang PANGINOON sa aking harapan;
hindi ako matitinag, sapagkat siya ay nasa aking kanan.
Kaya’t ang aking puso ay masaya, at nagagalak ang aking kaluluwa;
ang akin namang katawan ay tatahang payapa.
Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay di mo iiwan,
ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang Hukay.
Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay:
sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan;
sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman.”

— Awit 16:5-11