Lunes, Hulyo 6, 2015

Hindi Magwawagi Laban sa Kaniyang Iglesya


Sa mga nakaraang mga araw ay tila dinaanan ng bagyo ang karamihan ng mga Kristiyano sa mga kaganapan sa Estados Unidos at maging sa Gitnang Silangan. Marami ang nagbigay ng kani-kanilang mga pahayag upang ipagtanggol ang katotohanan at nagwika ng mga salita ng pag-asa sa kalagitnaan ng napipintong pag-uusig. Sa halip na ulitin o makibahagi sa mga nasabi ng ilan—tunay na mga mahuhusay na lathalain patungkol sa mga isyu, nais kong magdagdag lamang ng maikling mensahe para sa ating kaaliwan. Saan ba masusumpungan ito? Marapat na tumungo tayo sa winika ng ating Panginoong Hesu-Kristo sa Bibliya, partikular sa Mateo 28:18-20.
Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin.Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon."
Kilalang-kilala ng lahat ng mga Kristiyano sa daigdig ang tekstong ito na tinatawag na “The Great Commission.” Ito ang isa sa mga kadalasang maririnig kapag may mga evangelical meetings o kaya’y mga pagpupulong tungkol sa pagmimisyon. Tunay nga na ibinigay ng ating Panginoong Hesu-Kristo ang tungkulin ng Iglesya–ang gumawa ng mga alagad, bautismuhan sila sa pangalan ng Banal na Trinidad, at turuan sila ng mga bagay na itinuro Niya. Subalit, may dalawang bagay na nakapaloob sa bantog na mga tekstong ito na siyang nagbibigay ng katiyakan at kaaliwan sa iglesyang nasa gitna ng sanlibutan ang hindi nabibigyan ng kaukulang pansin ng karamihan.

Pansinin na sa panimula ni Kristo sa utos na ito ay kaniyang sinabi, “Ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin” (Mateo 28:18). Sa dulo na naman ay kaniyang tinapos ito sa pagwikang “ako’y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon” (v.20). 

Narito, ang siyang nagbigay ng utos ay ang Nagpupunong Hari na Makapangyarihan-sa-Lahat at siya ring kasa-kasama natin magpasawalang-hanggan.

Sino pa nga ba ang panghihinaan na gawin ang naiatas sa kaniya kung ang nagbigay nito ay ang Pinuno ng langit at ng lupa? Tunay nga na sapat na dahilan upang magkaroon ng sigasig sa kabila ng anumang mga balakid.

Ano'ng katiyakan nga ang mayroon tayo? Tiyak na tiyak! Tayo ay may kumpiyansang magpatuloy sa gawain ng Kaniyang Kaharian. Sa loob ng maraming siglo, ang Iglesya ay makailang ulit na humarap sa kaguluhan, digmaan, maling katuruan, at mga kapighatian. Subalit, patuloy itong nakatayo at lalo pang nagpapatibay sa pananampalataya sa Kaniyang Mabuting Balita sa lahat ng panahon sapagkat ang siyang nagwika na Hari at Kasama nito ay siya ring Tapat at Totoo. Hindi ba’t ang Panginoon ang siya mismong nagtayo ng iglesyang ito ay nagsabing maging ang “mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya” (Mateo 16:18)?

Magbago man ang sanlibutan, lumala man ang mga kaganapan, tayo ay may pag-asa na si Kristo, ang ating nagpupunong Hari na kasa-kasama natin, ay babalik sa panahon na kung saan kaniyang gagawing ganap ang lahat ng pangako ng Diyos at “ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya’y maninirahang kasama nila, at siya’y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man” (Apocalipsis 21:3-4).

Tayo ay makakaawit ng tulad sa mga linya ng himnong "The Church's One Foundation":

"Sa gitna ng paghihirap at pasakit,
at sa kaguluhan ng kaniyang pakikidigma,
kaniyang inaasam ang katuparan
ng kapayapaan magpasawalang-hanggan
Hanggang sa, na may maluwalhating pagtanaw,
ang kaniyang nananabik na mga mata ay mabiyayaan
At ang dakilang Iglesyang nagpupunyagi
ay maging ang Iglesyang nasa kapahingahan."

Walang komento :

Mag-post ng isang Komento